Goods which feature head sculpt Superstar Ken

Mattel - Barbie - New Arrival Set - head sculpt: Superstar Ken

Mattel - Barbie - Horse Lovin’ Ken - head sculpt: Superstar Ken

Mattel - Barbie - Western Ken - head sculpt: Superstar Ken

Mattel - Barbie - Barbie All Star Ken - head sculpt: Superstar Ken

Mattel - Barbie - Roller Skating Ken - head sculpt: Superstar Ken

Mattel - Barbie - Sun Lovin' Malibu Ken - head sculpt: Superstar Ken