Goods which feature head sculpt Ken AA 1983

Mattel - Barbie - Tropical Ken AA - head sculpt: Ken AA 1983

Mattel - Barbie - Dream Glow Ken AA - head sculpt: Ken AA 1983